Έχει διαπιστωθεί, ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ένα αεροδρόμιο στις οποίες εμπλέκεται αεροσκάφος θα δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για τους επιβαίνοντες. Κατά συνέπεια η αντίδραση των Υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης θα πρέπει να είναι άμεση και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. 

Για τους λόγους αυτούς καθίσταται αναγκαία η προμήθεια καταλλήλων και επαρκών κατασβεστικών μέσων και εξοπλισμού καθώς επίσης και κατάλληλος σχεδιασμός των ενεργειών, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, εντός του αερολιμένα ή πλησίον αυτού.